Xử lý và tái sử dụng nước thải bền vững trong thời đại Covid-19.

Xử lý & Tái sử dụng Nước thải Bền vững trong Thời đại Covid-19. Do dễ bị tổn thương bởi các điều kiện căng thẳng về nước và hạn hán, các công ty thương mại và công nghiệp đang…