Cảm ơn bạn

Cuộc hẹn đã được xác nhận.


Thành công!

Cảm ơn vì đã đặt một cuộc hẹn. 

Chúng tôi đã gửi email cuộc hẹn gặp mặt của bạn đến địa chỉ email được chỉ định của bạn. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại khách hàng hỗ trợ@genesiswatertech.com.

Chúng tôi mong muốn làm kinh doanh với nhau sớm!