Video xử lý nước

Đổi mới để chống lại sự khan hiếm nước

Video công ty (tiếng Anh)

Inovacion para Combatir Escasez de Agua

Video công ty (tiếng Tây Ban Nha)

Hệ thống tái sử dụng nước sinh hoạt GWT kết hợp đông tụ điện chuyên dụng

(Phiên bản tiếng Đức)
(Phiên bản tiếng Tây Ban Nha)

Hệ thống tái sử dụng nước thải công nghiệp GWT kết hợp đông tụ điện chuyên dụng

(Phiên bản tiếng Đức)
(Phiên bản tiếng Tây Ban Nha)

Giải pháp hệ thống thẩm thấu ngược nước lợ giếng sâu

Zeoturb Bio-Organic Flocculant Demo Video - Nước thải công nghiệp

Phương tiện điều trị Natzeo
Video giải thích

phiên bản Angielski

Video giới thiệu công nghệ đông tụ chuyên dụng

Phiên bản tiếng Anh

Công nghệ xử lý EOX chuyên biệt
Video giải thích

Phiên bản tiếng Anh

Quan tâm đến các giải pháp xử lý nước bền vững của Genesis Water Technologies?