Video xử lý nước

Đổi mới để chống lại sự khan hiếm nước

Video công ty (tiếng Anh)

Inovacion para Combatir Escasez de Agua

Video công ty (tiếng Tây Ban Nha)

Hệ thống tái sử dụng nước sinh hoạt GWT kết hợp đông tụ điện chuyên dụng

(Phiên bản tiếng Đức)
(Phiên bản tiếng Tây Ban Nha)

Hệ thống tái sử dụng nước thải công nghiệp GWT kết hợp đông tụ điện chuyên dụng

(Phiên bản tiếng Đức)
(Phiên bản tiếng Tây Ban Nha)

Giải pháp hệ thống thẩm thấu ngược nước lợ giếng sâu

Zeoturb Bio-Organic Flocculant Demo Video - Nước thải công nghiệp

Quan tâm đến các giải pháp xử lý nước bền vững của Genesis Water Technologies?