Hướng dẫn cơ bản về xử lý nước thành phố và các lĩnh vực chuyên môn của nó

Ngày nay nước sạch, an toàn, có thể uống được. Thống kê cho biết, hiện nay có khoảng 1.2 tỷ người trong thế giới tiến bộ này không được tiếp cận với nước uống an toàn. …